Samenwerking
Samenwerking in ontwikkeling. 
De glastuinbouw ontwikkeling in Het Grootslag wordt aangepakt met meerdere partijen:
 • Ministerie van Landouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), nu Economische zaken.
  Het ministerie heeft in 2001 een STIDUG-subsidie toegekend voor de inrichting van het gebied.
 • Provincie Noord-Holland
  Zowel bij de planontwikkeling als bij de realisatie is de provincie actief betrokken. Ook nu vormt de provincie een belangrijke motor in de stimulering van duurzame glastuinbouw productie.
 • Gemeente Medemblik
  De gemeente bewaakt de ruimtelijke inrichting van het gebied en faciliteert de glastuinbouwondernemer via het bestemmingsplan en de afgifte van de omgevingsvergunning.
 • Stivas Noord-Holland en West-Friesland
  Stivas is een belangrijke partner geweest bij de planvorming voor het glastuinbouwgebied. Heden ten dage is zij actief betrokken bij het oplossen van verkavelingsvraagstukken.
 • Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
  Het Hoogheemraadschap is alom tegenwoordig in het glastuinbouwgebied; waterbeheer, wegbeheer en waterzuivering wordt door haar uitgevoerd. Het HHNK heeft actief medewerking verleend aan de inrichting van de waterhuishouding voor het gebied, de inrichting van het drukrioolsysteem en de aanleg van fietspaden om veilige verkeersbewegingen mogelijk te maken.
Glastuinbouwgebied
Het glastuinbouwgebied beschikt over alle belangrijke ingrediënten om een duurzaam glastuinbouwbedrijf op te bouwen. Zoals gezegd de lichtinstraling is groter dan elders in Nederland. Alle nutsvoorzieningen zijn in het gebied voorhanden. Alle kavels zijn aangesloten op het nieuw aangelegde drukrioolsysteem. West-Friesland wordt gekenmerkt door haar affiniteit met glastuinbouw en alle diensten zijn dan ook beschikbaar om een glastuinbouwbedrijf op te bouwen en in optimale conditie te houden.

De energievoorziening is up to date. Zo is de mogelijkheid aanwezig om met een WKK-installatie elektriciteit op te wekken en terug te leveren aan het net. Ook is een vergunning voorhanden waarmee het principe van warmte- en koudeopslag op ca. 250 meter diep kan worden toegepast. Het toepassen van het gesloten kassysteem, of de afgeleiden daarvan bij het ‘nieuwe telen’ zijn dus beschikbaar.
Toepassing van diepe aardwarmte (2000 meter of dieper) is een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van het gebied.
De aandeelhouders van Het Grootslag bv
Ontwikkeling van de glastuinbouw faciliteren is het doel van Het Grootslag. Daarbij is een gezonde tuinbouwproduktie uitgangspunt. Gezond voor de tuinders, voor hun gezinnen en hun medewerkers. Gezond voor de omwonenden en gezond voor de economie van West-Friesland.

4 ondernemers uit West-Friesland richten Grootslag Beheer BV op.

In 2005 is Grootslag Beheer BV door 4 aandeelhouders uit West-Friesland opgericht. De ontwikkeling van glastuinbouw kwam in een stroomversnelling.
Glastuinbouwgebied Het Grootslag BV is een 100% dochter van Grootslag Beheer BV.

Deze 4 aandeelhouders zijn:
 • Van der Laan onroerend goed BV
 • Schouten Blokker BV
 • De Wit Onroerende zaken BV
 • Stabo Holding BV
De directievoering wordt gedaan door drs. R.D. de Haan.